அவளுக்காக!!

Fullscreenstatus avatar   
Fullscreenstatus
அவளுக்காக!!

அவளுக்காக!!
என் இதயத்துடிப்பைச் !
சற்றே நிறுத்திவைத்தேன் !
என்னவள் எந்தன் !
மார்பில் முகம்புதைத்தபோது! !
அவள் தூக்கம் !
கலைந்துவிடக்கூடாதென்பதற்காக! !

சென்னை - நவின், இர்வைன்
No comments found